EKO-TECHNOLOGIE Spółka Cywilna

Bio - Elektrownia

  • PDF

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Zamierzone przedsięwzięcie polega na budowie kontenerowej instalacji do przetwarzania biomasy o mocy do 0,5MWe, budynku administracyjno-biurowego, budynku socjalnego, dwóch wiat magazynowych, suszarni kontenerowej i garażu blaszanego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i przyłączeniową przewidzianych do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 20/8 oraz zjazdu z drogi publicznej kategorii powiatowej o nr 183C Zdroje - Starorypin (działka o nr ewidencyjnym 70), na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 20/8 w miejscowości Starorypin Rządowy - gmina Rypin.

Rodzaj technologii.

Cała inwestycja wybudowania i uruchomienia kontenerowej instalacji do przetwarzania biomasy, która jest innowacyjną technologią polegającą na podsuszeniu i zgazowaniu biomasy składa się z kilku głównych elementów:

- suszarni biomasy

- zgazowarki pirolitycznej

- linii filtrującej gaz

- agregatu prądotwórczego wytwarzającego energie elektryczną i cieplną


Wilgotność biomasy to ilość wody zawartej w porach substancji porowatych lub zgromadzonej na powierzchni ciał stałych w formie drobnych kropli lub jednolitego cienkiego filmu. Wilgotność jest parametrem mającym kluczowe znaczenie w procesie gazyfikacji i peletowania biomasy. W przypadku zgazowania biomasy maksymalna zawartość wilgoci w surowcu zależy ściśle od typu zgazowarki. Dla małych jednostek ze stałym nośnikiem wilgotność nie powinna przekraczać 15%. Zawartość wilgoci w niektórych postaciach biomasy jest na tyle wysoka, że ich zgazowanie jest nieopłacalne. W takich przypadkach stosowane są technologie dosuszenia biomasy przed jej ostatecznym wykorzystaniem w specjalnie do tego celu przeznaczonych suszarniach.

Naszym głównym źródłem biomasy będą zrębki drewniane pozyskiwane z drewna odpadowego. (przecinka lasów, przecinka przydrożnych drzew i krzaków, itp)

Dalej, odpowiednio podsuszona biomasa trafia do hermetycznej zgazowarki, gdzie następuje proces zgazowania. Zgazowanie polega na przemianie stałych i substancji takich jak wszelka biomasa. Zgazowanie prowadzone jest w bardzo wysokiej temperaturze (rzędu 800-1000C) w obecności powietrza lub pary wodnej. Technologia zgazowania jest obecnie intensywnie rozwijana, ponieważ jest wyjątkowo korzystna w przypadku wykorzystania biomasy jako paliwa. W procesie zgazowania powstaje gaz zwany gazem drzewnym lub generatorowym.

Wyprodukowany gaz dalej przechodzi do linii filtrującej, gdzie jest doczyszczany i polega to na usuwaniu pozostałych po zgazowaniu cząsteczek węgla w postaci smółek, sadzy i lotnych związków organicznych. Zaletami technologii są: prostota, niski koszt, wyraźna poprawa ogólnej efektywności energetycznej oraz niskie koszty eksploatacyjne.

Tak przygotowany gaz dostarczany jest do agregatu prądotwórczego, w którego skład wchodzi silnik iskrowy i prądnica elektryczna. Z agregatu oprócz produkcji prądu na sieć krajową odzyskujemy ciepło. Powyższa kombinacja zwana jest wysokosprawną kogeneracją. Kogeneracja (CHP) jest sprawdzoną technologią, uznawaną na całym świecie za czystszą od tradycyjnego rozdzielonego wytwarzania energii. Przyszłość kogeneracji na światowych rynkach energii leży w korzyściach eksploatacyjnych, finansowych, środowiskowych i prawnych, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zwane kogeneracją to proces, w którym energia pierwotna zawarta w paliwie jest jednocześnie w jednym procesie technologicznym w tym samym urządzeniu wytwórczym zamieniana na dwa produkty: energię elektryczną i ciepło. Do produkcji tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie energii pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej emisjii CO2 do atmosfery.

Ciepło wytworzone w całym procesie technologicznym będziemy wykorzystywać i zużywać w suszarni (procesie dosuszania biomasy), do ogrzewania pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz do planowanej działalności usługowej polegającej na dosuszania płodów rolnych dla okolicznych rolników.

Całość zabudowy dzięki zaawansowaniu technicznemu i wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii jest zabudową kompaktową ograniczającą się w większości do zamkniętych kontenerów. Owe kontenery są specjalnie przygotowane do tego typu zadań i posiadają wszystkiego rodzaju wyciszenia i izolacje.

Ideą nowoczesnej kontenerowej instalacji do przetwarzania biomasy jest zerowe oddziaływanie na środowisko. Tego typu technologie są stosowane w Europie również na terenach miejskich, gdyż nie powodują uciążliwości dla mieszkańców.

 

Jesteś tutaj Bio - Elektrownia